W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

wydra Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Metody rozwiązywania konfliktów

Problem szkód wyrządzanych przez wydry w gospodarce rybackiej poruszany był w wielu europejskich krajach, m.in. Wielkiej Brytanii, Danii, Austrii, Czechach czy Niemczech.

Rekompensaty

W nielicznych europejskich krajach wprowadzono systemy wypłaty rekompensat za szkody powodowane przez wydrę w rybostanie. Jednak program ten nie ograniczył przyczyn kłusownictwa a w pewnym stopniu przyczynił się do lawinowego wzrostu liczby wniosków o przyznanie odszkodowań. Ze względu na trudności w ocenie szkód powodowanych na stawach przez wydrę jak i wprowadzenie wytycznych Rady Europy zalecających unikanie wypłaty rekompensat (przy jednoczesnym promowaniu innych działań ograniczających szkody) obecnie odchodzi się od tej formy rozwiązania problemu.

Eliminacja gatunku

Badania przeprowadzone w wielu krajach wykazały, że usuwanie wydr z terenu stawów (poprzez odstrzał lub wyłapywanie i wywożenie) są praktycznie nieskuteczne. Większość stawów leży w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych, a na miejscu usuniętych osobników wkrótce pojawiają się kolejne zapełniając wolna niszę.

Zabezpieczenia i ochrona czynna małych stawów

Ze względu na różnorodność wśród stawów hodowlanych w Polsce, metody ich zabezpieczeń muszą być właściwie dobrane. Jedną z proponowanych metod jest grodzenie stawów o niewielkiej powierzchni oraz pojedynczych zbiorników wodnych z cennymi rybami (np. stawy pstrągowe, zimochowy, stawy z tarlakami, itp.).
Stosuje się w tym celu siatkę metalową o oczkach do 6×6 cm i grubości drutu o średnicy nie mniejszej niż 1 mm. Siatka taka powinna być wkopana w ziemię na głębokość 20-30 cm. Wysokość siatki powinna wynosić około 100 cm. Zmodyfikowanie ogrodzenia polega na zakładaniu pastucha elektrycznego (drut lub taśma) na wysokości 5-10 cm nad siatką i w takiej samej odległości od powierzchni gruntu. Dolny przewód, nie może dotykać roślinności, która musi być regularnie przycinana bądź usuwana. Można zastosować również nylonowe siatki z wplecionym drutem stalowym. Stosowanie takiej siatki zaleca WWF Austria. Kanały doprowadzające i odprowadzające wodę ze stawów muszą być zabezpieczone metalowymi kratami, które uniemożliwią przedostanie się wydrom wodą na teren hodowli.

Zabezpieczenia i ochrona czynna kompleksów stawów

Na terenie stawów wielkoobszarowych nie jest możliwe zastosowanie grodzeń. Celem zmniejszenia presji wydry na cenne gatunki ryb dobre efekty daje zwiększenie różnorodności gatunkowej w obsadzie ryb, co jednak wiąże się z obniżeniem zagęszczenia ryb stanowiących główny przedmiot hodowli.
Można także, przed głównym kompleksem stawów, tworzyć małe zbiorniki wodne (ok. 0,5 ha), w których byłby duży udział tzw. "białej ryby". Zbiorniki takie odciągają wydry od żerowania na dużych stawach hodowlanych. Na hodowlanych stawach o dużej powierzchni powinno się również utrzymywać strefę bogatego pasma litoralu (strefa przybrzeżna), w której żyje wiele gatunków zwierząt (w tym także ryby nieposiadające znaczenia ekonomicznego) stanowiących alternatywne źródło pokarmu wydry.


2011 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Witrynę odwiedziło: osób