W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku

Konkurs

W ramach projektu przewidziano również aktywizację dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie konkursu pn. "Dzień z bobrem, wydrą i wilkiem".

Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli oraz ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Polski (prace grupowe) pod nadzorem nauczyciela, wychowawcy szkoły lub innej placówki prowadzącej działalność edukacyjną.

"Dzień z bobrem, wydrą i wilkiem" to konkurs mający na celu promowanie lokalnych aktywności (np. happeningów, lekcji otwartych, wystaw prac plastycznych, apeli, przedstawień, pokazów prezentacji multimedialnych itp.). Oceny nadesłanych sprawozdań w formie fotoreportaży dokona koordynator projektu wraz z Członkami Zarządu Fundacji oraz przyrodnikiem. Przewidziano nagrody dla 15 placówek w postaci aparatów cyfrowych, i dla 15 grup w postaci zestawów publikacji o tematyce przyrodniczej oraz dyplomy.

Do konkursu może zgłosić się każda placówka edukacyjna bądź grupa dzieci pod nadzorem wychowawcy. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie deklaracji przystąpienia do konkursu. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków lub fax. 12 631 57 30.


Zobacz regulamin konkursu.
Pobierz i wypełnij deklarację przystąpienia do konkursu.

Wyniki konkursu


2011 © Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Witrynę odwiedziło: osób